U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Wie zijn wij

Lutgard Koolen Niek van den Branden

WOONHUIS makelaardij is sinds 2003 actief op de woningmarkt.  Het kantoor is destijds opgestart door Lutgard Koolen ( register makelaar-taxateur) en vanaf 2015 is Niek van den Branden (register makelaar-taxateur) met veel enthousiasme werkzaam binnen ons bedrijf.

U kunt bij ons terecht voor zowel aankoop, verkoop als taxaties. Uitgebreide informatie over onze diensten kunt u elders vinden op deze website.

Als erkend lid van VastgoedPRO  zijn we uitermate betrouwbaar en besteden we veel aandacht aan bijscholing. Een huis kopen of verkopen gaat immers om veel geld en zijn tevens grote beslissingen in  uw leven.

Wenst u verdere toelichting, neem dan gerust contact op met ons kantoor  zodat we een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek.  Uiteraard  is dit geheel vrijblijvend en kosteloos. 
PRIVACY POLICY

WOONHUIS Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. WOONHUIS Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en
deze respecteren.

Als WOONHUIS Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin,
vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:

WOONHUIS Makelaardij
Raadhuisstraat 117
4631 ND Hoogerheide
info@woonhuis-zwh.nl
0031 164 615136Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door WOONHUIS Makelaardij verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
- het aangaan van overeenkomsten, te weten een opdracht tot bemiddeling bij verkoop, een
opdracht tot bemiddeling bij aankoop, een opdracht tot taxatie van een registergoed.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- naam
- adres
- postcode / woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geboortedatum
- geboorteplaats
- kopie legitimatiebewijs


 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het opstellen van de akte van levering.WOONHUIS Makelaardij geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
WOONHUIS Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet en/of de registratie bij VastgoedCert en NRVT is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende
maatregelen genomen;
- laptop alleen met wachtwoord te activeren;
- AVG virus scanner op laptop geïnstalleerd;Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij
indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover met ons contact op te nemen. Komt u er niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Wanneer u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neemt u
dan contact met ons op.

 

Terug naar boven
Sluit menu Woonhuis Makelaardij